Endret: 15 nov 2019     Opprettet: 26 aug 2019

Etablering av infrastruktur for lading av kjøretøy ved Sameiet Kanalen

Her finner du opplysninger knyttet til el-bil

2019-11-15 LADING AV EL. OG HYBRIDBILER

 

Nå er det anlegg vi har fått installert for lading av el. og hybridbiler fullt operativt og kan benyttes.

Før du kan lade må du registrere din lader til operatøren av vår betalingsløsning, Charge365. Dette gjør du ved å gå inn på deres nettside som du finner på

https://portal.charge365.no.

Supplerende informasjon om registrering kan også finnes i vedlagt

Den strømpris som vil bli belastet for bruk av vårt ladesystem er kr. 1,40 pr. kWh (inkl. MVA). Dette er stipulert ut fra en gjennomsnitt av de priser vårt Sameie betaler for nettleie og  el. strøm.

Skulle det være spørsmål i tilknytning til dette – ta gjerne kontakt med Styret på vår mail: sameietkanalen@styrerommet.net .

For øvrig, dersom noen lurer på det – sluttfaktura til den enkelte andelseier for vår infrastrukturinstallasjon vil følge i løpet av kort tid.

Vi holder budsjettet!

Veiledning for betalningsløsning

God lading!

 

2019-11-01 NYTT SYSTEM FOR LADING AV EL. OG HYBRIDBILER

Det er nå snart klart for lading av el. og hybridbiler i vår fellesgarasje. Nå gjenstår bare WiFi tilkoplingen, som vi håper er på plass senest i begynnelsen av neste uke. Separat melding vil bli sendt ut når alt er på plass og testet.

Før du kan lade må du registrere din lader til operatøren av vår betalingsløsning, Charge365. Dette gjør du ved å gå inn på deres nettside som du finner på

https://portal.charge365.no.

En beskrivelse av opplegget for registrering finner du her.

For å starte lading fra din lader er ulike oppstartmetoder mulige.

  • Du kan enten sende SMS til 2199 når du vil starte lading (koster kr 3 pr SMS),
  • du kan aktivere lading via din mobiltelefon
  • eller du kan benytte en RFID brikke (dette er en brikke på størrelse med en 5-krone, som koster kr 49 i innkjøp).

For de som velger aktivering via mobiltelefon finnes det en egen «app» for Android telefoner - for de av oss som benytter Iphone vil vi foreløpig måtte legge inn tilgang via Charge365 sin hjemmeside. Dette da egen «app» ikke vil være klar før tidligst om ca. 1 måned.

Belastning av kostnader for el.strøm benyttet av din lader vil gå direkte til ett av dine betalingskort, som du må legge inn som del av registreringen av din lader.

Ved registrering av din lader blir du bedt om å legge inn Lader-ID, dvs. identifikasjon av din lader. Denne finner du angitt på egen merkelapp på laderen.

For ytterligere informasjon om vår løsning for lading av el. og hybridbiler viser vi til nettsiden for vår lader, ZapCharger Pro.

Skulle du ha behov for assistanse eller spørsmål rundt opplegget, kan du kontakte oss via sameiet.kanalen@styrerommet.net

 

2019-08-30 Bestilling av ZAP Charger Pro bil lader

Grillstadfjæra ………………..  (dato)

Jeg bekrefter herved bestilling av ZAP Charger Pro el. og hybrid bil lader til vår garasjeplass nr: ………………. i Fellesgarasjen, Sameiet Kanalen til en pris av kr. 18 125 (attentusenetthundreogtyvefem) inkl. MVA.

Dette kjøp faktureres:  

        Navn:

        Adresse :

i egen faktura, som må være innbetalt innen 10. oktober 2019.

Bekreftelse på din bestilling bes sendt enten som svar på denne mail eller i lukket konvolutt til Styret, Sameiet Kanalen v/Hans Bystrøm,

Grillstadfjæra 60 snarest og senest innen 15.09.2019.

Du vil ha en angrefrist på denne bestilling på 14 kalenderdager fra bestillingens dato. Etter denne dato vil du stå fullt ansvarlig for kostnader for installasjon av bestilt ZAP Charger Pro lader.

 

 

2019-08-26 Etablering av infrastruktur for lading av kjøretøy ved Sameiet Kanalen

Årsmøte i Sameiet Kanalen vedtok på årsmøte 23 mai 2019 følgende vedtak i sak A om forslag til etablering av infrastruktur for lading av kjøretøy i parkeringskjelleren i Sameiet Kanalen:

1. Kompensasjon for de med installerte ladebokser er at de kan beholdes, helt frem til at sameiets strømkapasitet er makset ut.

2. Styret gis fullmakt til å fullføre forhandlingene med tilbyderne med tanke på å etablere felles infrastruktur for lading av kjøretøy i løpet av 2019 innenfor rammen av infrastrukturkostnader på 5.000.- inkl. mva pr. parkeringsplass.

3. Regning for etablering av infrastruktur vil bli fakturert eier av hver enkelt parkeringsplass i løpet av juli/august.

4. Den enkelte sameierne står fritt i om og når en eventuell ladestasjon på ca. 17.000.- eks. mva. pr. parkeringsplass etableres.

Med utgangspunkt i årsmøtevedtaket har styret i kontraktsforhandlinger med alternative leverandører inngått avtale med Elteam for leveranse, installasjon og idriftsettelse av infrastruktur for nytt system for lading av el. og hybridbiler i vår fellesgarasje.

Under samme kontrakt har også Sameiet avtalt innkjøp av ladere, type Zap Charger Pro.

Valgt systemløsning følger de anbefalinger for teknisk løsning som ble utarbeidet av «Ladegruppen» og gjennomgått i ovennevnte årsmøte.

Kostnad for etablering av infrastruktur, dvs. oppgradert el. inntak, tavle og distribusjon samt WiFi opplegg vil bli på ca. kr.3000 inkl. mva. pr. garasjeplass.

Kostnader for infrastruktur vil bli belastet den enkelte eier av sameiets garasjeplasser i to avdrag – kr. 2000 med betalingsfrist 15. september og sluttbeløpet (ca. kr 1000) med frist 15. november 2019.

Fakturaer vil bli sendt til eierne av garasjeplassene fra vår forretningsfører OBOS.

Kostnad for selve billaderen, Zap Charger Pro vil bli kr.18 125 inkl mva. for de som legger inn bestilling før 30.09.2019.

Kostnad for bestilling av lader etter dette tidspunkt vil bli kr.18 750 inkl MVA + justering etter SSB indeks fra 1.1.2020 (forutsetter samtidig bestilling av 2 ladere fra våre beboere).

Når det gjelder bestilling av Zap Charger Pro lader vil bestillingsblankett bli utarbeidet og oversendt den enkelte eier i Sameiet på «papir» (postkassen) og mail i løpet av kort tid. Du vil også finne den på vår hjemmeside for fremtidige bestillinger.

Elteam vil stå for fakturering til den enkelte eier/bestiller av billader..

For ordens skyld, opplegget for planlagt infrastruktur forutsetter anvendelse av kun Zap Charger Pro ladere.

Vårt opplegg for drift vil bety at kun el. forbruk til lading og vedlikehold vil bli belastet den enkelte bruker.

Etter kontrakten med Elteam vil infrastrukturen for lading være ferdig installert innen utgangen av oktober inneværende år.